Regulamin

 

Regulamin obowiązuje od dnia 7/08/2020.

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.worki4you.pl jest platformą prowadzoną przez: 4ekTech Adam Fortuna z siedzibą w Kluczborku, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP 7511373674, REGON 161482480, zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „worki4you.pl”. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.worki4you.pl zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.worki4you.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.worki4you.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.worki4you.pl” zwanej dalej “Klientem”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

Usługi w Sklepie Internetowym

 1. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów: 
  1. Konto Klienta,
  2. umożliwianie Klientom składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w ramach Sklepu;
 3. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii zamówień i rezerwacji.
 4. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj”
 5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto Klienta świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@worki4you.pl lub też pisemnie na adres: Wyspiańskiego 1b/1, 46-203 Kluczbork.
 6. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie. Sprzedawca może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego produktu lub rodzaju produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.
 7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji w późniejszym terminie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  7. terminowego odbioru produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem, oraz będących przedmiotem rezerwacji;
  8. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu treści zabronionych prawem, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  9. niepodejmowania działań takich jak:
   1. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
   3. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów;
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można składać np.:
  1. pisemnie na adres: Wyspiańskiego 1b/1, 46-203 Kluczbork;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@worki4you.pl.
 10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Klienta
  3. danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na produkty w Sklepie Internetowym;
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polski, o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę Internetową www.worki4you.pl i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia i kliknięciu przycisku „potwierdź zamówienie”. Złożenie zamówienia Sprzedawca potwierdza drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Produkty zamówione przez Klienta wysłane zostaną po opłaceniu przez Klienta ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem płatności za pomocą karty kredytowej/debetowej lub płatności przy odbiorze towarów) oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez Sprzedawcę.
 6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Ceny i płatności

 1. Podane ceny towarów są wyrażone w polskich złotych i są to ceny brutto, zawierające podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Administratora zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny zamówienia za pomocą przelewu tradycyjnego, karty kredytowej, szybkiego przelewu internetowego https://www.przelewy24.pl/, za pobraniem oraz osobiście w Sklepie. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach zamówienia oferty.
 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 7. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

 

Zwrot należności

 1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto karty kredytowej. W przypadku zapłaty przy odbiorze, zwrot należności zostanie przelany na podane przez Klienta konto bankowe.
 2. Zwrot należności obejmuje cenę zakupionego towaru bez kosztów dostawy.

 

Dostępność

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 3. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sklep Internetowy może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 

Dostawa

 1. Towary są dostarczane na terenie Polski oraz Unii Europejskiej na adres dostawy podany przez Klienta na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.worki4you.pl internauta wybiera sposób dostawy. W przypadku dostawy poza granice Polski, klient jest zobligowany do wcześniejszego kontaktu ze sprzedawcą w celu uzgodnienia indywidualnej ceny transportu.
 2. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej GLS sp. z o. o.
  2. firmy kurierskiej DPD sp. z o. o.
  3. Poczta Polska S. A.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Dostawa towaru, którego wartość przekracza 200 zł i nie posiada wymiarów ponadgabarytowych jest bezpłatna.
 5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 6. Odbiór jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Zamówienie należy opłacić z góry lub gotówką przy odbiorze.
 7. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta zamówienia.
 8. Wszystkie towary są wysyłane w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty. Ewentualna informacja o wydłużonym czasie dostawy jest każdorazowo umieszczona w opisie produktu.
 9. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu.
 10. Czas realizacji dostawy przez kuriera wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
 11. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 90 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży
 12. Termin gotowości produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 24 godzin, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 90 dni roboczych. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 13.  Za paczki pobraniowe klient może zapłacić przy pomocy płatności BLIK, równolegle może odebrać paczkę za pomocą kodu pin (Obie opcje dotyczą wyłącznie firmy kurierskiej GLS).

 

Polityka cookies

 1. Worki4you.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki Internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień Klienta, takich jak:
  1. dodane przez internautę produkty do Koszyka,
  2. ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,
  3. przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
 2. Klient może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki Internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego worki4you.pl.
 3. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 roku worki4you.pl może stosować również Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających stronę internetową www.worki4you.pl w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań Internautów. Klient ma możliwość wypisania się ze stosowania wobec niego Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB wybierając link: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/ i wybraniu odpowiedniej opcji.

 

Zastrzeżenie własności 

 1. Worki4you.pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

Klauzula salwatoryjna

 1. Niniejsze Regulamin obejmuje wszystkie postanowienia w nim zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.
 2. W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia zachowują moc.

 

Prawo właściwe

 1. Niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Klient dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy z worki4you.pl, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę worki4you.pl.

 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. W celu utrzymania konta użytkownika oraz zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, worki4you.pl jako administrator danych przetwarza dane osobowe Klienta, które podaje Klient.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia Umowy sprzedaży lub dokonania rezerwacji.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

Zwrot towaru - prawo odstąpienia

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.
 2. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient musi powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie worki4you.pl, Wyspiańskiego 1b/1, 46-203 Kluczbork; telefon:+48 696 819 994; e-mail: info@worki4you.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Klient w tym celu może użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jednak, nie jest to obowiązkowe.
 3. Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Sprzedawca zaleca jedynie korzystanie z formularza online dostępnego w na Stronie Internetowej, wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.
 4. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy Klient wysyła powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 5. Zwrot należności zostanie dokonany w sposób opisany w punkcie 5 - Zwrot należności
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
 7. Rzeczy należy odesłać na adres: 4ektech Adam Fortuna, Wyspiańskiego 1b/1, 46-203 Kluczbork, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi wyłącznie w stosunku do produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Klientowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Klient jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki formularz zwrotu, wydrukowaną ze strony www.worki4you.pl lub skopiowaną na czystym papierze oraz paragon fiskalny, a w przypadku wykonywania prawa odstąpienia zamiast formularza zwrotu może dołączyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia.

 

Wymiana

 1. Klient posiadający Konto na worki4you.pl, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) może wymienić w terminie 14 dni nieodpowiadający mu towar niewadliwy na dowolny towar dostępny w ofercie worki4you.pl będący w cenie wymienianego przez Klienta towaru. Wymiany dokonuje się na koszt Klienta.

 

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem worki4you.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

 

Reklamacje

 1. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie Internetowym worki4you.pl może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  3. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie Internetowym należy składać poprzez formularz reklamacyjny. Zapytania związane z przebiegiem realizacji zamówienia należy składać za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną (na adres mailowy: info@worki4you.pl).
 5. W niektórych przypadkach Sprzedawca może poprosić o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 8. Odbiór przesyłki bez sprawdzenia zawartości w obecności kuriera uniemożliwia reklamację z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli nie sporządzą Państwo wspólnie z kurierem protokołu szkody w momencie odbioru, reklamacja będzie niemożliwa.

  

Faktury

 1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

  

Zmiana ogólnych warunków umowy

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez worki4you.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie worki4you.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowego Regulaminu.

 

Załączniki

 1. Formularz zwrotu/wymiany
 2. Formularz reklamacji
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl